|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

15.2.2000

Media Plus -esitys annettu

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen uudeksi audiovisuaalisen teollisuuden tukiohjelmaksi. Viisivuotinen (2001 - 2005) ohjelma kantaa nimeä MEDIA PLUS. Sen kokonaisbudjetiksi komissio ehdottaa 400 miljoonaa euroa.

Komission ehdotus MEDIA Plussaksi perustuu pitkälti MEDIA II -ohjelmaan ja siitä käytyihin konsultaatioihin (Birminghamin konferenssi, Orejan ryhmä, MEDIA II -ohjelman puolivälin evaluaatio, Helsingin Audiovisuaalisen politiikan foorumi).

Erot voimassa olevaan ohjelmaan ovat pähkinänkuoressa seuraavat:

Koulutus:

 • Budjettiesitys on hieman suurempi: 50 miljoonaa euroa (Media II koulutus on EUR 45 miljoonaa).
 • Esityksen pääpaino on ammatillisella jatkokoulutuksella selvemmin kuin aikaisemmin. Initial training eli European Masters -kurssit olisivat mahdollisia vain, jos muuta tukea EU-tasolla ei ole saatavilla sekä aloilla, joilla ei ole kansallisia tukimuotoja.
 • Koulutusohjelmiin osallistujien enemmistön tulee olla ulkomaalaisia koulutuksen sijaintimaahan nähden. MEDIA II:n hakuohjeissa on määritelty tavoitteeksi 30 prosenttia.
 • Komissio ehdottaa, että vähintään 10 prosenttia vuosittaisista varoista osoitettaisiin uusille hankkeille. MEDIA II:ssa ei ole vastaavaa sääntöä. Jäsenvaltiot ja komissio ovat painottaneet koulutusohjelmien pitkäjänteisyyttä, mutta ohjelman on toivottu olevan avoin myös uusille hakijoille.
 • Koulutusohjelman tuki olisi edelleen suoraa tukea ja vaatisi 50 % rahoitusosuuden muista kuin EU-lähteistä. Pienten maiden kohdalla komissio voisi rahoittaa hankkeita 60 prosenttiin saakka. MEDIA II:ssä osuus oli 75 %.

Hankekehittely, jakelu ja promootio:

 • Budjettiesitys on hieman suurempi: 350 miljoonaa euroa (Media II on EUR 265 miljoonaa).
 • Promootiosta esitetään muodostettavaksi oma sektorinsa; elokuvafestivaalit olisivat osa promootiota. MEDIA II:ssa promootio on osa jakelua. Elokuvafestivaalit integroitiin osaksi MEDIA-ohjelmaa vuonna 1998.
 • Hankekehittelyn tuki jakaantuisi yksittäisten hankkeiden ja hakepakettien tukeen. Yrityskehityslainoja ei olisi enää lainkaan. Yksittäisten hankkeiden tuki olisi ehdollista lainaa ja hankepakettien tuki suoraa tukea (kuten MEDIA II).
 • Komission rahoitusosuus on yleensä enimmillään 50 prosenttia, mutta hankkeet jotka tukevat Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta voivat saada 60 % EU-rahoitusta. MEDIA II:n ehdoton raja on 50 %.
 • Automaattituki laajennettaisiin koskemaan myös videota ja DVD:tä.
 • Televisiojakelun tuessa vaadittaisiin vähintään 3 televisioyhtiötä nykyisen kahden asemesta.
 • Ohjelman mukautuminen teknologiseen kehitykseen on kirjoitettu pilottihankkeiden muodossa. Pilottihankkeet voivat koskea elokuvaperinnön säilyttämistä ja hyödyntämistä, ohjelma-arkistojen digitointia, oikeudenomistajien verkottumista, teemakanavien eurooppalaista ohjelmointia ja on-line -jakelun hankkeita.
 • Tuki kansainvälisen soundtrackin tekemiseen pitkille elokuville.

Komission ehdotuksen mukaan MEDIA Plus tulee olemaan avoimempi kolmansien maiden osallistumiselle. Ohjelma olisi avoin Eurooppa-sopimuksen allekirjoittaneille Keski- ja Itä-Euroopan maille, Kyprokselle, Maltalle, Turkille ja ETA-maille sekä Euroopan neuvoston rajat ylittävän televisiotoiminnan konvention allekirjoittaneille maille sekä vielä muille kolmansille maille, jotka sopivat asiasta EU:n kanssa. Mikään näistä osallistumisista ei ole automaattista, vaan vaatii erityisiä sopimuksia.

Komission ehdotus jakaantuu kahteen päätösehdotukseen, kuten nykyinen MEDIA II -ohjelma. Komission ehdotus audiovisuaalisen alan koulutusohjelmaksi perustuu perustamissopimuksen artiklaan 150, joka vaatii määräenemmistöä neuvostossa ja yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa. Komission ehdotus hankekehittelyn, jakelun ja promootion tukiohjelmaksi perustuu perustamissopimuksen artiklaan 157, joka vaatii yksimielisyyden neuvostossa ja Euroopan parlamentin kuulemisen.

Jäsenvaltiot ovat aloittaneet uuden puheenjohtajavaltio Portugalin johdolla neuvottelut komission ehdotuksen pohjalta. Puheenjohtajan tavoitteena on saavuttaa neuvoston yhteinen kanta toukokuun ministerikokouksessa, jotta MEDIA Plus -ohjelma saataisiin voimaan heti vuoden 2001 alussa.

Suomessa ohjelman käsittelystä vastaa opetusministeriö, joka tulee lähiaikoina järjestämään kuulemistilaisuuksia kansallisten näkökulmien kuulemiseksi.

Komission ehdotus löytyy internetistä. EU-toimielinten kotisivu on www.europa.eu.int. Sieltä komission sivuille, pääosasto on Koulutus ja kulttuuri, ja sieltä audiovisuaalisen politiikan dokumentteihin.

Virve Indrén
opetusministeriö

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
Fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle