|   Yleistä
|   Media-tuet
|   Uutisia
|   Kurssit
|   Foorumit
|   Results
|   Yhteystiedot
|   Linkit
|   Svenska
|   English
 

AJANKOHTAISTA

Kevät 2001
HANKEKEHITTELYN TUKI UUDELLEEN INVESTOITAVISSA

Media Plus keskittyy hankepaketteihin, muttei unohda yksittäisiä teoksiakaan

MEDIA Plus -ohjelma noudattaa samoja perusssääntöjä kaikkien teostyyppien osalla. Käytännössä se tarkoittaa, että multimediahankkeet menettävät oman erityistukimuotonsa ja saavat jatkossa tukea yksittäisinä hankkeina tai hankepaketteina. MEDIA Plus ei enää tue liiketoimintasuunnitelmien kirjoittamista eikä yrityskehitystä.

MEDIA Plus noudattaa hankekehittelyn osalta avointa hakuaikaa. Ensimmäiset hakuohjeet ovat voimassa vuoden 2001. Komissio jakaa varainhoitovuoden kolmeen osaan, jotta tukirahoja on jäljellä myös loppuvuodesta.

Hakemusten käsittely uudistuu ja jatkossa hakemukset lukee sekä kotimainen että ulkomainen arvioija. Jos näiden kahden lukijan arviot hakemuksesta poikkeavat toisistaan, komissio voi kysyä kolmannen henkilön tai asiantuntijapaneelin mielipidettä.

Hakijat voivat käyttää mitä tahansa unionin 11 virallisesta kielestä, mutta englannin käyttö on suositeltua. Komissio perustelee tätä mm. sillä, että käännöksen laatu on parempi, kun siitä on vastuussa hakija itse, englanninkieliset versiot mm. treatmentistä ja käsikirjoituksista hyödyttävät myös tuottajaa kansainvälisissä neuvotteluissa.

Perussäännöt: itsenäisyys, genre, pituus, oikeudet

Hakemusten käsittely aloitetaan tarkastamalla, että hakija ja hanke täyttävät ohjelman perussäännöt. Nämä säännöt ovat pitkälti samat kuin MEDIA II -ohjelman aikana. Hankekehittelyn tuki on suunnattu itsenäisille tuotantoyrityksille, jotka toimivat jossain EU- tai ETA-maassa. Vuosien varella ohjelmaan on tulossa mukaan myös muita maita.

MEDIA-ohjelmassa hankekehittelyllä tarkoitetaan työvaiheita, jotka tapahtuvat ennen fiktion, luovan dokumentin, animaation tai multimedian esituotantoa. Myös ohjelman vähimmäispituus on määritelty: dokumenttien ja animaatioiden pitää olla vähintään 25-minuuttisia, fiktion 50 minuuttia. Tukea voi saada esim. oikeuksien hankkimiseen, hankkeen selvitys- ja tutkimustöihin, arkistojen tutkimiseen, käsikirjoittamiseen, storyboardien tekemiseen, tiimin ja päänäyttelijöiden löytämiseen, budjettisuunnitelmien tekoon, rahoituksen ja partnerien etsintään, tuotantosuunnitelman sekä alkuvaiheen myyntisuunnitelmien tekoon. Animaatioiden kohdalla graafinen tutkimus ja pilotti ovat hankekehittelyyn kuuluvia vaiheita, samoin kuin multimediahankkeissa sisältötreatmentin ja graafisten elementtien teko, ohjelmointi sekä alfakopio. Multimediahankkeet voivat olla verkkojakeluun tarkoitettujen interaktiivisten animaatiosarjojen konseptikehitystä, edutainment-ohjelmia, henkilöhahmoihin perustuvia seikkailu- tai multiplayer-pelejä, interaktiivisen television tai internetin peli- tai uusia narratiivisia konsepteja. Tukea voivat saada myös johonkin elokuvaan tai ohjelmaan liittyvät tietokonekäyttöiset ohjelmat.

Kaiken hankekehittelyn perusta on oikeudet. Hakijan täytyy osoittaa, että hänellä on oikeudet kyseiseen hankkeeseen. Se tulee osoittaa sopimuksella käsikirjoittajan tai oikeuksienhahtijan kanssa. Hakijalla täytyy olla vähintään 50 prosenttia hankkeeseen liittyvistä oikeuksista. Komissio voi poiketa tästä säännöstä tukeakseen kansainvälisiä yhteistuotantoja, mutta näissäkin tapauksissa hakijalla täytyy olla suurin osuus oikeuksista.

Vain yksi hanke vuodessa ......

Uusi sääntö on, että tuotantoyritys voi hakea tukea vain yhdelle yksittäiselle hankkeelle vuodessa. Hylätty hakemus voidaan käsitellä kerran uudelleen, jos hankkeeseen on tehty selviä muutoksia. Pienten maiden tuottajat voivat lähettää hylätyn hankkeen uudelleen arvioitavaksi puolen vuoden kulutta alkuperäisestä hakemuksesta. Suurille maille aikaraja on yhdeksän kuukautta.

Tuotantoyritys on oikeutettu hakemaan tukea, jos se on tuottanut vähintään yhden hakemusgenren hankkeen, joka on päässyt levitykseen vähintään yhdessä muussa maassa. Pienten maiden kohdalla levityksen aikaraja on 24 kuukautta ja suurten maiden osalta 18 kuukautta.

Yritykset, jotka ovat saaneet kansainväliseen levitykseen yhden fiktion yllämainituin ehdoin, voivat hakea tukea luovalle dokumentille. Samoin animaation tuottanut yritys voi hakea tukea multimediahankkeelle. Ensikertalaisille MEDIA-ohjelman silmissä riittää kokemukseksi aikaisemman hankkeen levittäminen kansallisella tasolla. Tämän kriteerin arvioimisessa otetaan huomioon myös yksittäisten henkilöiden työhistoria.

Komission myöntämät tukisummat yksittäisille hankkeille vaihtelevat genren mukaan:

  • fiktio: 20 000, 30 000, 40 000 tai 50 000 euroa
  • dokumentit: 10 000, 15 000, 20 000 tai 30 000 euroa
  • animaatiot: 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 tai 80 000
  • multimedia: 10 000, 20 000, 30 000 tai 50 000 euroa

Hankkeiden valintaperusteet jaetaan yleisiin ja genrekohtaisiin kriteereihin. Yleisiä valintaperusteita ovat hankkeen kansainväliset piirteet (mm. tuotanto, myynti, levitys, aikaisempi menestys), konseptin tai käsikirjoituksen laatu ja omaperäisyys, lapsille ja nuorille suunnatut tuotannot, matalan tuotantokapasiteetin maat ja alueet sekä rajoittuneet maantieteelliset ja kielelliset alueet eli ns. pienet maat sekä pienet ja keskisuuret yritykset.

Kun tukea saanut hanke on valmistunut, sen saamat tukirahat tulee investoida puolen vuoden kuluessa uuteen tuotantohankkeen kehittelyyn. Uusi hanke voi olla animaatio, dokumentti, fiktio tai multimediahanke.

..... vai hankepaketti?

Vuonna 1999 käyttöönotettu hankepakettien tuki eli "slate funding" nousee ohjelman kulmakiveksi. Uutuutena on hankepaketin kaksi eri kokoa. Komission myöntämät tukisummat ovat 60 000 tai 125 000 euroa yrityksen investointikyvyn mukaan. Hankepakettihakemuksen perusta on kolmivuotinen kehityssuunnitelma. Pienemmän hankepaketin tulisi sisältää 3-9 hanketta ja suuremman 5-15.

Hankepakettien valintaperusteina ovat yrityksen taloudellinen vakaus ja potentiaali, yritysjohto ja kehityspäällikkö, aikaisemmat kansainvälisesti levitetyt tuotannot (pienempi paketti: vähintään yksi kv. levitykseen päässyt hanke viimeisen kolmen vuoden aikana, suurempi tukisumma: kaksi hanketta), kehittelysuunnitelman toteutettavuus, suunnitelmaan kuuluvien hankkeiden laatu ja omaperäisyys, hankkeiden kansainvälinen potentiaali, yhteistuotannot, historia MEDIA-ohjelman puitteissa sekä rahoitusnäkymät.

Päästyään slate-tuen piiriin, yrityksen tulee hyväksyttää yksittäiset hankkeet komissiolla. Hankkeet läpikäyvät teknisen analyysin (vertaa edellä kuvatut ohjelman perussäännöt). Komissio on sitoutunut antamaan vastauksensa 15 työpäivän sisällä. Slate-tuki hanketta kohden, kuten kaikki tukimuodot yleensäkin, on enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Pienin tukisumma on 10 000 euroa. Maksimi on pienmmässä paketissa 35 000 euroa ja suuremmassa 50 000 euroa. Pitkät animaatiot voivat erityistapauksissa saada tukea jopa 80 000 euroa.

Kun slate-hanke saavuttaa tuotantovaiheen, tukisumma tulee investoida uuden hankkeen kehittelyyn puolen vuoden kuluessa. Tämän lisäksi yrityksen tulee laittaa sivuun 30 prosentin suuruinen premium, joka voidaan käyttää uusien hankkeiden omarahoitusosuuden kattamiseen. Käytännön vinkit

  • Tarkasta, että hakemuksessasi on kaikki vaadittavat asiakirjat.
  • Ota yhteyttä MEDIA Deskiin! Saat arvokkaita käytännön ohjeita.
  • Epätäydellisiä tai käsinkirjoitettuja hakemuslomakkeita ei käsitellä lainkaan.
  • Käytä Deskin webbisivuilta löytyviä hakemuskaavakkeita.
  • On parempi kertoa hankkeesta liikaa kuin liian vähän!

Virve Indrén
Head of Monitoring
MEDIA - Hankekehittely
Teknisen avun toimisto
c/o Media Assistance

Lisätietoja saa Media deskistä:
Kerstin Degerman
etunimi.sukunimi@ses.fi
puh 09-6220 3013
fax 09-6220 3070

Takaisin Ajankohtaisten pääsivulleTakaisin ajankohtaisten pääsivulle