|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Nyheter

11.10.2012

Utvecklingsstödet - Development - är aktuellt igen!

MEDIA 2007 beviljar stöd till utveckling av dokumentär, animation, fiktion och interaktiva media. Som tidigare år finns det två skilda Call for proposals, det ena för enskilda projekt och Slate funding, (Call for proposals 31/2012) och det andra för interaktiva verk, interactive works (Call for proposals 32/2012). Båda stöden har samma deadlines, dvs 23.11.2012 klockan 12 CET och 12.4.2012 klockan 12 CET.

Nytt!

Reglerna har inte förändrats mycket, men några små justeringar har gjorts. Tidigare kunde man få ett tilläggspoäng för en genomgången Media-kurs, och man kunde också få ett poäng för ett tidigare Media-stöd som resulterat i en färdig film. Nu återstår endast en poäng för de producenter, som kommer från länder med låg produktionskapacitet (som Finland). En annan förändring är, att man kräver Financial capacity-blanketten endast av dem som söker över 60 000 euro, och man skickar in ifrågavarande blankett i ett senare skede av processen, inte ännu när man ansöker om stödet.

Några utgångspunkter för stödet

Medias utvecklingsstöd är ett direkt stöd utan återbetalningsskyldighet. Medias utvecklingsstöd gäller kostnader som hänför sig till utvecklingsfasen av en film, den absoluta gränsen för accepterade kostnader går vid första inspelningsdagen. När det gäller interaktiva verk, skall kostnaderna hänföra sig till sådant som gjorts före man har en första spelbar version. Bolaget skall vara registrerat minst ett år före ansökningen, och när det gäller Slate funding, skall bolaget vara minst tre år gammalt.

Ansökningarna bedöms av två läsare, av vilka den ena normalt kommer från hemlandet och den andra från ett område eller land som producenten lyft fram i ansökningen. Om läsarnas bedömningar av projektet är mycket olika, kan Media be en tredje expert läsa ansökningen.

Ansökningsförfarandet för utvecklingsstöd är online. Formulären finns på adressen: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/index_en.htm.

Läs också "how to apply" -paketetet på adressen: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/develop/single/index_en.htm

Förutom online-formuläret skall man även skicka in en pappersversion av ansökningsforumuläret, projektbeskrivning samt bevis på tidigare distribution (reference work) samt kopior på kontrakt som gäller rättigheterna till projektet. Pappersversionen skall skickas in senast 23.11.2012 eller 12.4.2013.

Om du har frågor eller vill ha en konsultation, kontakta Media Desken!

Stöd till utveckling av enskilda projekt och Slate Funding (Call 31/2012)

ENSKILDA PROJEKT (SINGLE PROJECTS)

Produktionsbolaget kan söka stöd för utveckling av ett projekt med europeisk marknadspotential inom kategorierna fiktion minst 50 min, animation minst 24 min och dokumentär minst 25 min. För att kunna ansöka skall bolaget ha fått kommersiell distribution för minst ett verk mellan 1.1.2010 och ansökningsdagen. Distribution via t.ex. Yle räcker som referens, även om produktionsbolaget också förut erhållit stöd från Media Development.

Oberoende av kategori kan man ansöka om valfria belopp mellan 10 000 och 60 000 euro. Stödet är ett direkt stöd som inte behöver betalas tillbaka, och det utgör max 50 % av kostnaderna. Medias totala budget för de enskilda projekten är 7,5 miljoner euro. Deadline för enskilda projekt: 23.11.2012 och 12.4.2013 klockan 12 (CET) 2013 klockan 12 CET. Blanketter och guidelines: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/develop/single/index_en.htm

SLATE FUNDING OCH SLATE FUNDING 2nd STAGE

Slate funding kan sökas för utveckling av 3-5 projekt för den europeiska marknaden. Kategorierna är desamma som för enskilda projekt, fiktion, animation och dokumentär. Kravet för att kunna ansöka om slate funding är att bolaget har sålt minst ett verk internationellt inom 5 år före ansökningsdatum. Man kan ansöka om belopp mellan 70 000 och 190 000 euro. Inga begränsningar finns längre för dokumentärslater, även de kan uppgå till 190 000 euro. Bolaget som söker stöd skall vara minst tre år gammalt. Stödet är ett direkt stöd som inte behöver betalas tillbaka, och det utgör max 50 % av kostnaderna.

Slate funding 2nd stage kan sökas av bolag som redan erhållit Slate funding under Media 2007-programmet. Totalt finns 10,75 miljoner euro reserverade för stödet. Deadlines 23.11.2012 ja 12.4. 2013 klockan 12 CET

Blanketter och guidelines: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/develop/slate1st/index_en.htm

Interactive Works

Interaktiva media har en separat ansökningsomgång, Call 32/2012. Media-programmet erbjuder ekonomiskt stöd för utveckling av en prototyp eller underlag till ett interaktivt verk för dator, spelkonsol, mobiltelefoner, interaktiv television eller internet. Verket ska komplettera ett audiovisuellt verk (drama, kreativ dokumentär eller animation). Stödet till interaktiv media går till enskilda projekt, slate funding existerar inte här, men bolagen kan söka stöd till två projekt per ansökningsomgång. Bolaget som ansöker om stöd skall vara projektets huvudproducent. Stödet kan vara minst 10 000 och max 150 000 euro per projekt. I alla fall måste projekten vara tänkta för kommersiell distribution. Bolaget skall ha slutfört minst ett interaktivt verk som har distribuerats mellan 1.1.2010 och tidpunkten för ansökan.

Deadlines är 23.11.2012 klockan 12 CET och 12.4.2013 klockan 12 CET (Central European Time).

Guidelines och blanketter: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/develop/interactive/index_en.htm

TillbakaTillbaka