|   Programmet
|   Stöden
|   Nyheter
|   Kurser
|   Forums
|   Results
|   Ta kontakt
|   Länkar
|   Suomeksi
|   English
 

Stöd till biografdistribution

Stöd till biografdistribution, automatisk och selektiv, samt till sales agents

Ett av delprogrammet MEDIA:s huvudmål är att öka spridningen av europeisk film inom och utanför Europa. Konkret ges stöd till biografdistribution, digital distribution, säljagenter samt biografer som visar icke-nationell europeisk film. Ca 55 procent av programmets budget går till distributionsstöd.

Europeiska biografdistributörer kan söka två olika distributionsstöd:

1) Selektivt distributionsstöd

(Support for the distribution of non-national films, the Distribution Selective Scheme) (Call EACEA 21/2019)

Stöd ges till biografdistribution av europeisk film. För att vara berättigad till stöd krävs en grupp om minst sju distributörer från MEDIA-länder som genom säljagenten ansöker om täckning av kostnaderna för biograflansering av en och samma icke-nationella, europeiska film.

Det är säljagenten som söker stödet och agerar koordinator för en grupp distributörer. I gruppen skall det ingå minst tre distributörer från stora medlemsländer och minst två distributörer från små eller mycket små medlemsländer. Säljagenten måste under de tre senaste åren ha varit ansvarig säljagent för minst tre filmer som har premiärsatts i minst fem länder. Stödet är till för att stödja aktiviteter för paneuropeisk distribution av icke-nationella europeiska filmer. Stödet till distributören är max. 50 % av kostnaderna för marknadsföringskostnaderna för en icke-nationell europeisk film. Finländska distributörer kan erhålla max. 30 000 euro per film.

Utlysningen har en total budget på 9,85 miljoner euro. Det finns två deadlines: 10.12.2019 och 16.6.2020 kl. 17 Brysseltid.

Säljagenten skickar in ansökan till Bryssel. Filmerna skall premiärsättas enligt följande:
1.3.2020-1.9.2021 (deadline 10.12.2019) och
1.9.2020-1.3.2022 (deadline 16.6.2020)

Guidelines och tilläggsinformation finns på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en

2) Automatiskt stöd, samt stöd till säljagenter

(Distribution and Sales Agent Automatic Scheme)(Call EACEA 22/2019)

Nytt för i år är att stödet till biografdistribution, automatisk och stödet till säljagenter finns som två olika action lines i samma utlysning Call EACEA 22/2019.

Action 1, Biografdistribution, Automatisk

Det automatiska stödet innebär att bidragets storlek beräknas utifrån biografdistributörens antal sålda biobiljetter för icke-nationell europeisk film under ett år. Stödets storlek per biljett varierar bl a. beroende på produktionsland. Det automatiska stödets budget för år 2020 är 24,35 miljoner euro. Stödets (Call EACEA 22/2019) deadline är 8.9.2020 kl. 17 Brysseltid. Observera att stödet genomgick vissa förändringar 2018. Nu görs endast en ansökan. Ansökan kan inte kompletteras i efterhand, så det gäller att vara noggrann. I fortsättningen skall distributören foga ett intyg, Declaration of admissions, till sin ansökan (erhålls från Finska Filmstiftelsen på begäran).

Stödet har ändå fortfarande två skeden, "generation" och "reinvest". Under det andra skedet skall stödet investeras i finansiering av film (MG, samproduktioner), distributionskostnader (marknadsföringskostnader, Virtual Print Fee, översättningar etc.) och övriga kostnader (bokföring, revision etc.) Man kan använda stödet på max. europeiska 10 filmer. Titlarna på filmerna meddelas först när den första raten av stödet betalats ut.

Reglerna förändrades 2018, och kostnaderna är nuförtiden giltiga från och med att avtalet med kommissionen har undertecknats, om inte distributören skilt kruxat för att kostnaderna skall vara giltiga från det datum ansökan har sänts iväg. Distributören har 18 månader på sig att använda stödsumman. Om den totala stödsumman är mindre än 10 000 euro betalas stödet inte ut.

Distributören erhåller 0,45 euro per biljett om filmen härstammar från FR eller UK, 0,50 euro för filmer från DE, ES, IT och 0,90 euro för alla andra länder som hör till Kreativa Europa. Stöd betalas för max 75 000 sålda biljetter per film: Detta gäller kategorin dit bl a. Finland, Norge, Sverige, Ungern och Portugal hör.

Tilläggsinformation på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en

Action 2, Stöd till säljagenter

Säljagenter kan ansöka om ett speciellt stöd för att täcka utgifter för minimigarantier och marknadsföringskostnader.
Säljagenten skall ha rättigheterna till att sälja filmen till minst 10 länder som är medlemmar i Kreativa Europa.

Stödet till säljagenten skall investeras i:
film finansiering: minimum guarantee-summor till nya europeiska, ej inhemska filmer
marknadsföringskampanjer för nya europeiska, ej-inhemska filmer
övriga kostnader

Reglerna förändrades 2018. Kostnaderna är nuförtiden giltiga från och med att avtalet med kommissionen har undertecknats, om inte produktionsbolaget/distributören/säljagenten skilt motiverar varför kostnaderna skall vara giltiga från det datum ansökan har sänts iväg.

Stödet (Call EACEA 22/2019) har en deadline, 29.10.2020 klockan 17 Brysseltid.

Stödet har en budget på 3,5 miljoner euro. En enskild film kan erhålla ett stöd om max. 75 000 euro. Om säljagenten har haft rättigheterna till två europeiska filmer 2019, och två europeiska filmer ur säljagentens katalog har premiärsatts under året (2019), erhåller säljagenten ett stöd på 10 000 euro.

Tilläggsinformation om stödet, guidelines och blanketter finns på adressen: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en